RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, iż:

ADMINISTRATOR: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,

e-mail: [email protected] . Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:
A) udzielaniem korepetycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO:
– realizacja prawnie uzasadnionego interesu Pana/Pani/dziecka związanego z edukacją pozaszkolną poprzez obsługę zapytań i wniosków składanych w formie papierowej, telefonicznej czy za pośrednictwem poczty elektronicznej

– przygotowanie oferty,

– realizacja w/w usług na podstawie zawartej umowy,

– kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem ww. usług.
B) wykonywaniem obowiązków podatkowych administratora związanych z realizacją usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ODBIORCY: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest właściwa administracja skarbowa oraz podmioty, które świadczą pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz dostawcy usług i systemów informatycznych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
PRZECHOWYWANIE DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze świadczonych usług oraz wykonania obowiązku utrzymywania dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
UPRAWNIENIA: W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. a) dostępu do treści danych,
  2. b) do sprostowania danych,
  3. c) do usunięcia danych,
  4. d) do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
  6. f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

PODANIE DANYCH: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług związanych z udzielaniem korepetycji.
ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE:  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.